28-02-11

De onwaarheden van Bart Brinckman - deel 4

Citaat Brinckman : “Wanneer Dewinter en Annemans uiteindelijk bereid zijn om haar samen met  Marijke Dillen het ondervoorzitterschap van de partij te gunnen, schiet de basis het compromis af. Die had het ondertussen gehad met Morel.”

pinoccio.jpgEerst een opmerking over de chronologie. Omdat een en ander beter in zijn verhaaltje past, draait Brinckman de volgorde van feiten gewoon om. In zijn artikel stelt hij namelijk dat het incident over de Raad van bestuur van de VRT (januari 2010, en daarover meer in een volgende aflevering) chronologisch eerder dan het incident over het ondervoorzitterschap van het Vlaams Belang (oktober en november 2009) kwam. Schijnbaar een detail, maar wel heel kenschetsend voor de werkwijze van de gifmenger-geschiedenisvervalser.

Maar goed, dat ondervoorzitterschap dus. We schrijven oktober 2009. Marie-Rose Morel is géén parlementslid meer, want ze mocht niet op de lijst van FDW voor het Vlaams Parlement (“De speeltijd is gedaan. Ze komt niet op mijn lijst, basta“) Al evenmin mocht ze een verkiesbare plaats innemen voor het Europees Parlement.

Hier moet ik eerlijkheidshalve twee kanttekeningen maken.  Wat het Vlaams Parlement betreft was Marie-Rose ongetwijfeld een stuk medeverantwoordelijk voor de situatie. Ze was niet echt vragende partij meer om een, weliswaar goedbetaalde,  figurantenrol te spelen in een kiesstrijd waar ze geen betekenisvolle plaats op de lijst zou krijgen (er was haar op een bepaald moment wel nog de 5de plaats aangeboden), in een fractie waar ze in conflict leefde met de fractieleider en zijn luitenanten en in het beste geval volstrekt genegeerd werd, en in een Vlaams Parlement waarin ze eigenlijk ontgoocheld was. Wat het Europees Parlement betreft had ze perfect kunnen zetelen. Ik was in 2009 immers tegelijk verkozen voor het Vlaams Parlement en voor het Europees Parlement. Marie-Rose stond na Philip Claeys tweede opvolgster voor Europa. Indien ik mijn mandaat in het Vlaams Parlement had opgenomen, zat Marie-Rose in het Europees Parlement en niemand kon ons dat beletten: allebei parlementslid. Ik had  in West-Vlaanderen echter mijn woord gegeven aan opvolger Stefaan Sintobin: ik zou voor hem ontslag nemen als Vlaams Parlementslid en terug naar Europa gaan. Voor Marie-Rose was het simpel: een gegeven woord moet gerespecteerd worden, punt aan de lijn – en dus werd Stefaan Sintobin parlementslid en Marie-Rose niet. Eigenaardig toch voor een narcistische ambiteuze bitch…  Trouwens, bij de eerdere lijstvormingsperikelen voor Europa, toen alle vuile wapens werden bovengehaald om te beletten dat Marie-Rose opnieuw eerste vrouw op de lijst zou worden (zoals in 2004 het geval was), had Marie-Rose zélf al haar woord gegeven aan Philip Claeys om in élk geval voor hem ontslag te nemen. Ook Philip Claeys heeft er nooit aan getwijfeld, en twijfelt er vandaag nog steeds niet aan, dat Marie-Rose woord zou gehouden hebben.

Maar goed, oktober 2009. Bruno Valkeniers is sinds maart 2008 voorzitter van het Vlaams Belang en werkt aan de vernieuwing van het Partijbestuur, zeg maar de “regering” van de partij. Bij zijn aantreden had hij dat Partijbestuur uitgebreid naar 25 mensen, maar dat bleek eigenlijk onwerkbaar zodat we terug naar 15 leden moesten – een heel moeilijke evenwichtsoefening voor de voorzitter. Met een aantal medestanders probeerde ik toen Marie-Rose nog een rol in de partij te laten spelen. Ze was herstellende van haar eerste kankerperiode en reeds heel populair in Vlaanderen, ook buiten het kringetje van Vlaams Belang.  Ik meende dat we er alle belang bij hadden om de vrouw zonder parlementair mandaat of partij- inkomen toch minstens een functie te gunnen die haar een (klein) politiek gewicht zou geven: het ondervoorzitterschap van de partij, een onbezoldigde erefunctie die in het verleden door respectievelijk Roeland Raes en later Luk Van Nieuwenhuysen was bekleed. Opnieuw moet ik hier eerlijkheidshalve aan toevoegen dat Marie-Rose natuurlijk van plan was om effectief van die functie iets te maken. Ze had geen mandaat of bezoldiging meer maar zou wel lid blijven van het Partijbestuur, had zoals iedereen weet vlotte toegang tot heel wat media en beschikte zelf over een privéblog die op dat ogenblik  tot 16.000 bezoekers per dag haalde, de helft méér dan de nationale partijsite. Ze bleef een “gevaar”  voor “the old boys” die zich met hand en tand verzetten tegen haar opname in het nieuwe Partijbestuur. Uiteindelijk kwam voorzitter Valkeniers met een compromisvoorstel: Marie-Rose en Marijke Dillen (reeds Vlaams Parlementslid en ondervoorzitter van het Vlaams Parlement) zouden allebei ondervoorzitter worden. Aan mij werd gevraagd om mijn taken als eindverantwoordelijke voor de externe communicatie (dat was de facto de internetsite, de gerichte publicaties als “Flemish Republic” en een vaag toezicht op het maandblad) neer te leggen; ik werd gewoon PB-lid zonder leiding van een dienst.

oude krokodil.jpgHeel enthousiast was ik niet over dat voorstel. Mijn degradatie tot “minister zonder portefeuille” lag me zwaar op de maag, vooral omdat ik de enige “oude krokodil” was die getroffen werd en de zo noodzakelijke verjonging en vernieuwing blijkbaar alleen van mij moest komen. Maar dat is een ander verhaal en achteraf gezien nam ik dat toen allicht wat te persoonlijk op.

Op 24 oktober 2009 wordt het voorstel voor het nieuwe Partijbestuur voorgelegd aan de Partijraad, zeg maar het parlement van de partij, een vergadering van een 130-tal mensen waarvan er 102 aanwezig zijn. Het voorstel van Valkeniers krijgt heel wat tegenwind uit zeer diverse hoeken. Sommigen azen op een signaal om hun ontevredenheid met de voorzitter of meer algemeen met de onenigheid in de partij te ventileren. Twaalf PB-leden die hun mandaat niet verlengd zien voelen zich tekort gedaan. Er is een Limburgse en een Oostvlaamse onderlinge vete. Er is onvrede over de onaangetaste almacht van FDW. Er zijn een aantal andere zaken. En er zijn ongetwijfeld ook wel mensen die de terugkeer van Marie-Rose Morel in het Partijbestuur betreuren – maar dat was maar één element onder vele. Er waren ongetwijfeld ook mensen die net om dié reden wél instemden. 18 mensen kwamen publiek tussen in het debat; slechts twéé daarvan hadden het kort over de situatie met de ondervoorzitterschappen.  Wat er ook van weze, het voorstel van de Partijvoorzitter werd in geheime stemming nipt verworpen: 6 onthoudingen, 47 ja-stemmen, 49 nee-stemmen. Nooit eerder gezien in de geschiedenis van Vlaams Blok/Vlaams Belang. Ik geloof dat ik gerust mag zeggen dat ik toen (ik leidde de vergadering van de Partijraad) het vel van Bruno Valkeniers als voorzitter heb gered, door publiek te stellen dat de stemming geenszins als een motie van wantrouwen tegen hem mocht worden uitgelegd en hem de kans te geven vier weken later een nieuw voorstel voor te leggen. Mijn gezag in de Partijraad was toen nog groot genoeg om dat erdoor te krijgen.

Voorzitter Valkeniers liet zich echter door “de Antwerpse gemeenteraadsfractie” maar al te graag wijsmaken dat de desastreuze stemming enkel tegen Marie-Rose Morel en haar medestanders gericht was. In de weken die volgden beviel hij dus van een tweede voorstel dat nog meer macht en middelen naar “Antwerpen” versluisde. Marie-Rose werd gedegradeerd tot “2de ondervoorzitter”, duidelijk gepositioneerd onder "1ste ondervoorzitter" Marijke Dillen. Toen in de bespreking daarover letterlijk werd gezegd dat Marie-Rose zich nooit op haar futiel “2de ondervoorzitterschap” zou mogen beroepen voor wat dan ook, en zeker niet om politieke verklaringen  af te leggen, hield ze het voor bekeken en bedankte feestelijk voor de eer. Karim Van Overmeire was neutraal in de zaak Morel, maar bedankte eveneens voor het Partijbestuur. Francis Van den Eynde (om het zacht uit te drukken: geen vriend van de Antwerpse gemeenteraadsfractie) werd uit het nieuwe PB gegooid  en Antwerps gemeenteraadslid Anke van Dermeersch kreeg integendeel een volwaardige dienst en personeel toegewezen. De Antwerpse machtsgreep was compleet. Dat nieuwe Partijbestuur kreeg tijdens de Partijraadsvergadering van eind november 2009 een comfortabele meerderheid achter zich, weliswaar nadat voorzitter Valkeniers en anderen erop gewezen hadden dat een tweede afwijzing de partij in een diepe crisis zou storten. Zelf had ik eerder in een brief aan de voorzitter aangekondigd dat ik niet met deze machtsgreep kon leven, dat ik waarschuwde voor de politiek rampzalige gevolgen ervan en dat ik de bevestiging van het tweede voorstel als een absoluut breekpunt beschouwde.  Het zou Bruno niet beletten later in de media te beweren dat hij compleet verrast was door mijn opstappen uit het Partijbestuur – maar ach, dat is politiek zeker?

Komen we terug tot de leugen van Brinckman: “de basis” schiet ondervoorzitter Morel af. Laat ons wel zijn: de basis is in deze nooit aan het woord geweest. En zelfs de Partijraad heeft slechts in zeer specifieke omstandigheden, het mes op de keel van de hele Partij, beslist over een globaal voorstel.

De “basis”, die kon enkel spreken tijdens verkiezingen – in het geheim van het stemhokje. Laat ons dus eens vergelijken:

mr affiche.jpgEuropese verkiezingen juni 2009:

Frank Vanhecke, 161.371 stemmen / Filip Dewinter 150.584 stemmen / Marie-Rose Morel 108.629 stemmen /Marijke Dillen 43.974 stemmen / Anke van Dermeersch 41.049 stemmen / Bruno Valkeniers  33.322 stemmen.

Nooit eerder haalde een vrouw bij het Vlaams Belang zoveel voorkeurstemmen als Marie-Rose Morel, en dat vanop een onderste plaats op de lijst. Om een vergelijking te maken: bij de Senaatsverkiezingen van juni vorig jaar haalde Anke van Dermeersch, 2de op de nationale lijst, 49.336 stemmen, Hugo Coveliers als lijstduwer 20.315 stemmen, en Marijke Dillen als lijstduwer opvolgers 17.334 stemmen.

Wanneer Brinckman dus beweert dat “de basis” Morel beu was, liegt hij. Eens te meer. Wordt vervolgd.

22:12 Gepost door Frank Vanhecke in Marie-Rose Morel, Recht van Antwoord | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

Commentaren

Frank,

Ze klagen het cordon sanitair tegen het VB aan maar legden er zelf een rond Marie-Rose. Kan het nog ongeloofwaardiger?

Voor mijn part mag FDW zo snel mogelijk onder de kiesdrempel zakken.

Ik ben geen fan van extreem rechts maar voor wat hier met Marie-Rose is gebeurd heb ik geen goed woord over.

Gepost door: Filip Godefroi | 01-03-11

Erevoorzitter,
Brinckman heeft duidelijk een informant(en) in de partij die te laf is om zelf een
verklaring af te leggen.
En u heeft gelijk, een journalist die slechts één klokje laat luiden zonder de tegenpartij te
horen, is zijn beroep niet waardig.
Dat een krant als de Standaard dit publiceert, verwondert me echter niet, om een Vlaams
Nationale strekking te schaden zijn immers alle middelen goed.
Zoals alle politiek correcte adepten zijn zij niet meer dan reactionaire Belgicisten met
een ziekelijke haat tegen alles wat Vlaams is.

Marie-Rose, zei telkens vlakaf wat ze dacht en liet zich niet doen.
Ze sprak met haar hart, wat zeer zelden is in de politiek en ook haar enorme populariteit
verklaart ; zeker en vast bij mensen van de basis die ik ken.
Sommige potentaten kunnen daar blijkbaar niet tegen.
Mvg
Bruver

Gepost door: Bruver | 01-03-11

Beste erevoorzitter,

Me dunkt zou het beter zijn dat u het roer van de partij weer overneemt, want sinds uw vertrek gaat het zinkend schip dat het VB nu is steeds dieper de dieperik in. De bodem is stillaan bereikt en ik zie Bruno en FDW het schip niet meteen met succes bergen. Hopen om mirakels misschien?

Het ga je goed

Gepost door: E. Lasker | 01-03-11

Mag ik mij aansluiten bij E.Lasker?
Ik denk dat U, gelouterd als mens, nog een beter politicus en voorzitter zou zijn dan U al was.

Het ga U goed!
Si les dégoûtés s'en vont, ne resteront plus que les dégoûtants.

Gepost door: A. Vermoesen | 01-03-11

-- Ik geef mijn twee voorgangers hierboven volkomen gelijk.
Heel de top moet vervangen worden, ja, je leest het goed, de ganse top van vb. En dan zullen we eens zien hoe de partij zal groeien.
Nu zijn er veel mensen die de harde toon niet lusten---
---Het spreekwoord zegt toch---Men vangt geen vliegen met azijn---
Maar met honing----Als het een beetje mis gaat kan men nog altijd de azijn gebruiken.
--Het gaat je goed Frank, en denk er nog eens over na, wil je ?

Gepost door: jutta | 01-03-11

Beste,


Ik heb het VB nooit begrepen,met een Bruno Valkeniers als voorzitter, men kon evengoed op de VLD stemmen, persoonlijk vind ik dat hij charisma en flair mist, om de 'volkspartij' te leiden.
Anke Van Dermeersch, alias de "barbiepop" van Dewinter . meer dan dat heb ik ze nooit weten doen,ze kan ook niet debatteren, wat toch zou moeten naast een figuur als Dewinter.
Marie-Rose had dit alles wel, ze had flair, charisma, pit, kon haar standpunten verdedigen( had dossier kennis, heel belangrijk te vernoemen)was een klasse dame met een mening, een sterke persoonlijkheid.
De kopstukken van het VB hebben Marie-rose ervaren als een persoonlijke dreiging, in plaats van een meerwaarde, zo gaat dat met machthebbers;
De onverschilligheid tegenover Marie-Rose ziekte, het gebrek aan loyalty, het hartvochtige der kopstukken zal de 'Volkspartij' parten spelen, .. en dat is nu geheel voor hun rekening.
Marie-Rose heeft de (gevoels) taal der volk weten te spreken , de massale opkomst , voor een 'eigenzinnige bitch' zegt dit heel wat, ... jammer voor Brinckman-s dat hij dit niet zo heeft begrepen.

Aansluitende voorgaande posten,

Als trouwe kiezer van het Vlaams-Blok- Belang,zal mijn stemgedrag niet meer trouw zijn aan deze partij, niet meer als lid, en niet meer als steunende.Ik denk dat er 'grenzen' zijn.
Van het VB had ik in deze een maatschappelijk fatsoen verwacht, .... en zelfs daarin zijn ze tot op heden, met glans gefaald.

Gepost door: Virginia | 02-03-11

Beste Virginia,
ik zou het niet beter kunnen zeggen !
+10
Mvg
Bruver

Gepost door: Bruver | 03-03-11

En ik blijf geloven in de toekomst van het Vlaams Belang. Een rechtse Vlaams nationale strekking is nodig, de problematieken rond vreemdelingen en criminaliteit worden door het VB gepast op de korrel genomen. Het VB is duidelijk : een onafhankelijk Vlaanderen is de toekomst.Ze hebben een degelijke studiedienst en goede schare parlementsleden.

Goed, het is niet allemaal perfect en de top zou mogen verjongen maar GA en FDW zijn goede parlementsleden en toch drijvende krachten achter vele nuttige projecten.

Het boek van GA, de ordelijke opdeling, wordt door vriend en vijand gelezen en als zeer volwassen aangeprezen. Spijtig dat de Standaard het niet wil verkopen.

Ik begrijp de vrienden van Frank en MRM wel, het is niet altijd even eerlijk gespeeld. Maar zoals Frank hier aanstipte ze was nu ook weer geen koorknaapje.

Ik hoop inderdaad ook op een terugkeer van FVH naar het actieve toneel binnen het VB.

Want om eerlijk te zijn, is de NV-A een alternatief ? Te vetrouwen ..integer ?

Om de man te spelen (is niet mooi, vergeef het me )

De NV-A heeft met creaturen als Vrancken te maken met bedriegers van de ergste soort. Herkauwen en copieeren van totale teksten van het VB is hem niet vreemd.

Voor een Vlaams en Onafhankelijk Vlaanderen.

Gepost door: Johan | 04-03-11

Hallo , Zeer interessante site . Hoop dat het zal altijd in leven zijn ! frankvanheckevb.skynetblogs.be unique selling boek over de behandeling van degeneratieve discopathie en het ruggenmerg van vele ziekten met een spannende ASTREYA SYSTEM.rnHeeft u : een zere rug of een zere nek of rug pijn of pijn in de onderrug , dan misschien heb je lage rugpijn en je geïnteresseerd bent in de sitelumbo sacrale osteochondrosis
en toch is er een mysterie voorrnbehandeling van degeneratieve discopathie ( en interessanter ) met behulp van de techniek ASTREYA . vertigo + osteochondrosis
vaarwelnounvaarwelinterjectiondoei"]]],"envaarwelByeByevaarwel

Gepost door: sickcougs | 19-11-11

De commentaren zijn gesloten.